Licznik odwiedzinOpis kontraktu

Zrealizowana inwestycja, polegająca na budowie obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu drogi krajowej Nr 74  zlokalizowana jest w województwie lubelskim, powiecie Hrubieszów na terenie gminy i miasta Hrubieszów po jego południowo – wschodniej stronie.

Obwodnica jest drogą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu, klasy GP wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmowała budowę mostów i wiaduktów, pięciu jednopoziomowych skrzyżowań obwodnicy z istniejącymi drogami innych kategorii. Powstały drogi dojazdowe (o łącznej długości ok. 7,4 km), chodniki, system odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych szczelnych i otwartych) oświetlenie skrzyżowań. Budowa, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej, branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, hydrologicznej, przebudowa drenażu oraz prace w obrębie rowów melioracyjnych.

Podstawowe parametry techniczne:

  • Klasa drogi - GP
  • Prędkość projektowa - Vp=80 km/h
  • Nośność - 115 kN/oś
  • Liczba jezdni - 1
  • Liczba pasów ruchu - 2
  • Szerokość jezdni – 7,0m
  • Szerokość pasów ruchu - 3,5m
  • Szerokość opaski bitumicznej - 1,0m
  • Szerokość poboczy ziemnych - 1,5m

 

Numer Kontraktu: O.LU.D3.2410.1.2015.ap
Wartość Kontraktu: 226 601 600,00 PLN
Planowany termin realizacji Kontraktu: październik 2015 r.
Oś piorytetowa: Infrastruktura transportowa
IV.1 Infrastruktura drogowa

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu Nr POPW.04.01.00-06-008/10-00
z dnia 27 grudnia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
Oś piorytetowa infrastrktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa.

Zamawiający / Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

GDDKiA Oddział Lublin
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
tel. 81 532 70 61, fax. 81 532 44 67

Kierownik Projektu
Robert Firsiuk

Instytucje zaangażowane w realizację Projektu:

GDDKiA
www.gddkia.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
http://mib.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju

http://www.mr.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Komisja Europejska
ec.europa.eu

Program Rozwój Polski Wschodniej
www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx

Fundusze Europejskie 2007-2013
www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/Strony/glowna.aspx

Zarządzanie projektem i nadzór budowy

Konsultant:

Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A.
03-215 Warszawa, ul. Jagiellońska 88, B. 51 BC, lok. 36

Podwykonawca:

ZDI Sp. z o. o.
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6

Inżynier Kontraktu:
Arkadiusz Wiśniewski

Biuro Konsultanta:
ul. Piłsudkiego 46
22-500 Hrubieszów

Wykonawca robót:

Budimex S.A.
01-040 Warszawa, ul. Stawki 40

Biuro Budowy:
ul. Kolejowa 18
22-500 Hrubieszów

Dyrektor Kontraktu:
Maciej Lorenc

Kierownik Budowy:
Robert Sikora

Ostatnia aktualizacja: 07.09.2016

Wszelkie nazwy handlowe, loga, znaki, fotografie, filmy, wykresy, schematy, mapy i wizualizacje wyświetlane na tej witrynie podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy.
Niewłaściwe i niezgodne z prawem użycie oznaczeń, materiałów oraz jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.